dysleksja

Regulamin konkursu plastycznego „Jesteś CUDEM…tak jak mała Myszka”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW PRZEDSZKOLI I UCZNIÓW KLAS 0-3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W POLSCE

„Jesteś CUDEM… tak jak Mała Myszka”

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie Plastycznym dla Uczniów przedszkoli i uczniów klas 0-3 szkół podstawowych w Polsce pod nazwą „Jesteś CUDEM… tak jak Mała Myszka” (zwany dalej jako „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu Plastycznego dla Uczniów przedszkoli i uczniów klas 0-3 szkół podstawowych w Polsce pod nazwą „Jesteś CUDEM… tak jak Mała Myszka” jest Justyna Krawczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Jak Być Szczęśliwą Kobietą Justyna Krawczyk”, ul. Zapustna 40/30, 02-483 Warszawa, NIP: 9481991060, autorka książek dla dzieci, a prywatnie mama.

3. Celem konkursu jest:

a) szerzenie świadomości zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych, że wszyscy jesteśmy różni i równi, wspaniali oraz wyjątkowi, a nasza różnorodność sprawia, że jesteśmy fascynujący i ciekawi dla siebie nawzajem – szerzenie świadomości, że każde dziecko i każdy człowiek jest CUDEM,

b) budowanie poczucia bycia częścią wspólnoty.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony od 23.04.2022 r. (od godziny 10:00) do 15.05.2022 r. (do godziny 23:59:59).

5. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

II. Warunki udziału.

1. Uczestnicy konkursu mają narysować Myszkę, główną bohaterkę książki „Jak być szczęśliwą Myszką – Myszka odnajduje swój dom”, swoimi oczami. Technika jest dowolna (np. kredki, ołówek, flamastry, farby) na papierze dowolnej wielkości. Jeden autor może przesłać na konkurs jeden rysunek.

2. Na rysunku, o którym mowa w ust. 1, powinien być czytelny, własnoręczny podpis dziecka obejmujący imię i nazwisko, przy czym dopuszczalne jest, aby za dziecko jego podpis na rysunku umieścił nauczyciel/opiekun (imię i nazwisko). Na rysunku należy umieścić także numer lub nazwę grupy, numer klasy oraz nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko będące autorem konkursowego rysunku, np.

– Jaś Kowalski, klasa 2a, szkoła podstawowa nr 6 w Krakowie lub

– Asia Kowalczyk, grupa „krasnoludki” przedszkole prywatne Alfabet w Warszawie.

3. Rysunek, o którym mowa w ust. 1, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@jakbycszczesliwamyszka.pl lub info@jbsk.com.pl.  Do rysunku należy dołączyć kartę uczestnictwa stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu. Karta powinna być podpisana przez rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego dziecka.

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich – w tym publicznych, prywatnych, specjalnych, terapeutycznych – przedszkoli i szkół podstawowych w Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie szkół podstawowych możliwość udziału w konkursie obejmuje uczniów klas 0-3.

5. Nagrody będą przyznawane indywidualnie.

6. Złożenie rysunku konkursowego przez przedszkole lub szkołę podstawową jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, w tym warunków udziału i jest jednoznaczne ze zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych na:

a) udział dziecka w konkursie, akceptacją regulaminu, w tym warunków udziału,

b) publikację rysunku dziecka w książce „Jak być szczęśliwą Myszą – Myszka idzie do szkoły”, tom II, na stronie organizatora www.jakbycszczesliwamyszka.pl oraz na fanpage’u i Instagramie o tych samych nazwach, a to „Jak być szczęśliwą Myszką”,

c) wykorzystanie wizerunku dziecka na zdjęciach pamiątkowych, które zostaną wykonane podczas spotkania autorskiego z Organizatorem konkursu, które stanowi jedną z nagród w Konkursie.

III. Termin i miejsce składania rysunków.

1. Miejsce składania rysunków: należy je  przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@jakbycszczesliwamyszka.pl lub info@jbsk.com.pl

2. Termin składania rysunków: należy je  przesłać do 15.05.2022 r. (do godziny 23:59:59).

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody.

1. Jury w osobach Justyny Krawczyk – autorki książek dla dzieci, Nataszy Krawczyk – córeczki Justyny Krawczyk, dzięki której powstała książka „Jak być szczęśliwą Myszą – Myszka idzie do szkoły”, oraz Wioleta Malawska, współpracownik marki pod nazwą IPMEDIO – wybierze trzy najciekawsze prace indywidualne, a także przyzna wyróżnienia dla kolejnych dwudziestu prac, biorąc pod uwagę oryginalność podejścia do tematu, pomysłowość autorów i estetykę rysunków. 

2. Główną Nagrodą w konkursie za zajęcie pierwszego miejsca jest publikacja rysunku w książce „Jak być szczęśliwą Myszą – Myszka idzie do szkoły” tom II, która jest planowana na czerwiec 2022r.. książeczka z autografem autorki oraz spotkanie z autorką w placówce, do której uczęszcza dziecko, które wygrało konkurs, zdobywając pierwsze miejsce. Nagrody za zdobycie drugiego oraz trzeciego miejsca to publikacja rysunku w książce oraz książka z autografem autora.

3. Autorzy dwudziestu wyróżnionych rysunków, o których mowa w ust. 1, otrzymają nagrody pocieszenia, które zostaną wysłane pocztą na wskazane adresy placówek, do których uczęszczają wyróżnieni autorzy, w ciągu 2 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

4. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie organizatora www.jakbycszczesliwamyszka.pl, oraz na fanpage’u i Instagramie o tych samych nazwach, a to „Jak być szczęśliwą Myszką”.

V. Ogłoszenie wyników konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu zostanie opublikowane najpóźniej 25.05.2022 r. Na stronie www.jakbycszczesliwamyszka.pl oraz na fanpage’u i Instagramie o tych samych nazwach. Wszystkie placówki biorące udział w konkursie zostaną nadto poinformowane o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VI. Dane osobowe uczestników konkursu

  1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska.
  2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin rodzice lub inny przedstawiciele Uczestnika wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych Uczestnika przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

VII. Postanowienia końcowe.

  1. Organizator wskazuje na możliwość poznania małej Myszki, która ma być bohaterką konkursowych rysunków. Na stronie internetowej www.jakbycszczesliwamyszka.pl został umieszczony wizerunek  Małej Myszki – ujęty na podstawie wizji autorki książki – Justyny Krawczyk, która jako organizator chce zobaczyć, jak widzi Małą Myszkę każde dziecko. Organizator wskazuje, że aby zrozumieć perypetie i historie Małej Myszki można też ściągnąć darmowy fragment książki dostępny na stronie, o której wyżej mowa.
  2. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
  3. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne i nie jest ono zaskarżalne.
  4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania zmiany na stronie internetowej Organizatora.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu.
  6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Pobierz poniżej kartę uczestnika oraz plakat do druku i powieszenia w placówce

POBIERZ DARMOWY FRAGMENT

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.